Meet Our People
Faculty
- By Department / Unit
- By Research Areas
- By Name
Administrative Staff
Student Ambassadors
View by Photo | View by Text
Environmental Engineering: Water & Wastewater Treatment Technologies
Guang-Hao CHEN
Guohua CHEN
Ping GAO
Tianwei HAO
Xijun HU
Frank L Y LAM
Irene M C LO
Gordon MCKAY
Yongli MI
Ka Ming NG
Chii SHANG
Bo SUN
Tim K T TSE
Yeou-Koung TUNG
Di WU
King Lun YEUNG
Limin ZHANG
Xiangru ZHANG